Brief van onze Voorzitster : 

Beste vrienden van Intact,

Intact ontstond in 2008 onder impuls van vrijwilligers.

Wij werden geconfronteerd met de nood aan juridische expertise ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminkingen en andere daarmee samenhangende vormen van geweld (zoals gedwongen huwelijken).

Dankzij de mobilisatie door een ongelooflijk netwerk en het vertrouwen van vele donateurs, kon Intact anderhalf jaar later rekenen op Europese subsidiëring, medegefinancierd door verschillende Belgische instituten en ministeries.

We hebben tot 5 werknemers in dienst gehad om juridische vormingen te geven, grondige studies te realiseren, colloquia te organiseren, praktische tools voor professionelen te ontwikkelen (beroepgeheim, asiel, etc.), …

Tien jaar later kijkt Intact met fierheid terug op het verwezenlijkte werk en op de erkenning die het vandaag toelaat om waar nodig juridische stappen te ondernemen ter verdediging van met geweld benaderde meisjes en vrouwen. Tot op vandaag heeft deze situatie zich gelukkig nog nooit voorgedaan.

Er blijft wel nog veel werk te doen om dit te blijven voorkomen, in het bijzonder in de sector “justitie en politie”.

De afgelopen vijf jaar hebben we echter veel te veel gezocht naar financiering en te veel energie gestoken in de rechtvaardigingen en rapportages daarvoor, wat ten koste ging van de kern van onze missie.

Ondanks onze inspanningen zijn we er niet in geslaagd om duurzame financiering te verkrijgen. We moesten ons tevreden stellen met projecten die maximaal drie jaar duurden en die een aanzienlijke hoeveelheid personeel en tijd vereisten voor de uitvoering en opvolging ervan.

Onze rekeningen zijn in evenwicht. Er zijn ook geen zorgen in verband met het beheer van onze organisatie te melden.

Sinds vorig jaar waren we op zoek naar een persoon om de leiding van onze prachtige vereniging over te nemen. Verschillende mensen met zeer mooie profielen hebben zich aan ons gepresenteerd, maar bij nader inzien en met tegenzin onze voorstellen afgewezen vanwege de onzekerheden voor de toekomst.

Daarom besloten we om Intact op “stand-by” te zetten, tot nader order.

De vereniging wordt behouden op een formeel niveau. We zullen, net als in het begin, weer met een netwerk van vrijwilligers werken.

Dit betekent echter dat we onze ambities moeten bijstellen en ons tevreden stellen om er enkel bij te zijn voor het geval een procedure nodig is.

Ook voor deze nieuwe versie van Intact blijven we dan ook uw steun nodig hebben. 

Wij hopen daarom uw vertrouwen en uw kostbare giften te mogen behouden.

Namens de hele Raad van Bestuur en de medewerkers van Intact wil ik u persoonlijk en hartelijk bedanken voor uw onmisbare deelname aan dit avontuur.

Hartelijke groeten,

Céline Verbrouck

Voorzitster van de Raad van Bestuur van Intact

Vreest u een besnijdenis bij uzelf of bij iemand in uw kring, zoekt u advies of hulp ?

 

Contacteer INTACT in geval van een reëel risicio voor vrouwelijke genitale verminking per mail op het email adres :

INTACT kan een persoon ondersteunen die bescherming nodig heeft of een klacht wil neerleggen naar aanleiding van een reeds uitgevoerde VGV of naar aanleiding van een poging tot VGV. De organisatie heeft de mogelijkheid op te treden voor het gerecht (onder voorbehoud van ontvankelijkheid van de klacht ) om een persoon die een vrees heeft voor VGV te beschermen.

 

U mag ook contact opnemen met GAMS België op het nummer +32 (0)2 219.43.40.

In geval van uiterste dringendheid, gelieve de politie te bellen (112 of 101).

NOTA 30 april 2019

Reactie INTACT op het gewijzigde beleid van het CGVS inzake VGV

“Ouders erkende minderjarige intacte meisjes in legal limbo

Door de uitholling van het afgeleide vluchtelingenstatuut voor ascendenten van een minderjarige dochter met een erkende vrees voor VGV, op grond van een reductie van het principe van gezinseenheid tot een louter materiële afhankelijkheidsvoorwaarde (“ten laste”), in strijd met het hoger belang van het kind.

 

Inleiding

Deze nota werd geschreven door INTACT naar aanleiding van het formeel gewijzigde beleid van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) met betrekking tot de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming die ouders indienen in naam van een dochter die vrouwelijke genitale verminking (hierna VGV) vreest.

Sedert enkele maanden wordt INTACT verontrust door een aantal beslissingen waarbij de ouders van deze erkende meisjes van het CGVS automatisch een weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus krijgen betekend, indien zij geen afzonderlijke persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging koesteren noch een risico op ernstige schade lopen. De eigen vrees van de ouders als zijnde de ouders van een niet-besneden dochter wordt niet langer aanvaard.

Het CGVS beschouwt deze ouders volgens hun officiële mededeling dd. 12 april 2019 als “uitgeprocedeerd” en verwijst hen door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) om een regularisatieaanvraag in te dienen op grond van artikel 9 bis van de wet van 15 december 1980 (hierna Vreemdelingenwet). [1] De erkenning van de vluchtelingenstatus aan het meisje moet volgens het CGVS immers los worden gezien van het verblijfsrecht van de ouder. 

Met deze beleidswijziging gaat het CGVS regelrecht in tegen haar jarenlange vaststaande praktijk waarbij deze ouders automatisch een afgeleid vluchtelingenstatuut werd toegekend op grond van het principe van gezinseenheid.

Lees meer...

Communiqué de presse : arrêt du 11 février 2019 du Tribunal fédéral (Suisse)

 

Le Tribunal fédéral confirme la condamnation d'une femme de Somalie, qui avait faitexciser ses filles dans son pays d'origine avant leur venue commune en Suisse. Il rejette le recours formé par celle-ci contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/6B_77_2019_2019_02_22_T_f_15_56_43.pdf

Trajectoire MGF dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile

Dans le cadre du projet « FGM Global Approach » financé par le Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), mis en œuvre par le GAMS Belgique (aspects santé et socio-culturels) et l’asbl INTACT (aspects juridiques) une trajectoire MGF a été réalisée dans le but d’établir une approche commune au sein des structures d’accueil vis-à-vis de l’identification et l’accompagnement des femmes/filles demandeuses d’asile ayant subi ou à risque de MGF. Cette trajectoire a été élaborée grâce à l'input du terrain. Un groupe de travail national (représentants de Fedasil, Croix-Rouge et partenaires) a ainsi été constitué et piloté via un comité d’accompagnement de Fedasil.

Un nouveau guide sur l'accès à l'aide en santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise

Le Réseau Santé Mentale en Exil* présente la nouvelle édition de son guide sur l’accès à l’aide en santé mentale pour personnes exilées en région bruxelloise. Ce guide est destiné aux travailleurs de première ligne souhaitant mieux appréhender les divers enjeux liés à l’accompagnement psychosocial et thérapeutique de personnes présentant la double problématique d’une souffrance psychologique et d’un statut de séjour précaire.

Cette édition 2018 comprend une actualisation de la version 2011, ainsi que trois nouveaux chapitres consacrés à des publics spécifiques : les femmes victimes de violence, les mineurs étrangers non accompagnés et les usagers de drogues.

Pour obtenir un exemplaire papier du guide et avoir plus d'informations, contactez le Réseau :

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tél : 02 533 06 70

Personnes de contact : Ondine Dellicour et Johan Cornez.

Vous pouvez également télécharger une version numérique sur le site du SSM Ulysse

Lees meer...