INTACT ontwikkelt probeert expertise te ontwikkelen over actuele thema’s om concrete voorstellen te kunnen doen aan de instanties met het oog op de preventie of adequate bestraffing van vrouwelijke genitale verminking en gendergerelateerd geweld in België. Het succes van onze acties en de eerbiediging van de rechten van meisjes en vrouwen hangen af van de uitwerking hiervan.

Onze organisatie slaagt erin om de vaststellingen van of moeilijkheden op het terrein kenbaar te maken bij de beleidsmakers. Ons pleidooiwerk steunt ook op de uitgevoerde analyses (studies) om aan specifieke noden te kunnen voldoen of op de conclusies geformuleerd door expertengroepen (evidence-based).

De belangenbehartiging draagt in het algemeen bij tot een betere behandeling van de genderproblematiek, wat fundamenteel is voor onze organisatie.

  • Wat de uitvoering van de Europese richtlijnen over asiel (Kwalificatie, Procedure en Opvang) betreft, is het pleidooiwerk bestemd voor de asielinstanties en andere actoren die relevant zijn in het domein (Staatssecretaris voor asiel en migratie, FOD Gelijke Kansen, EASO). INTACT heeft in juni 2012 aanbevelingen gepubliceerd die in 2014 geactualiseerd werden: « De internationale bescherming en de vrouwelijke genitale verminkingen: de 11 aanbevelingen van INTACT ». Beschibaar hier.
  • INTACT waakt over de uitvoering van de Europese Richtlijn Slachtoffers.

Het pleidooiwerk is ook bedoeld voor een betere bescherming van vrouwen/meisjes die het slachtoffer zijn van besnijdenis of het dreigen te worden;

  • In 2012 werd een nauwe samenwerking opgestart met het Vlaams Forum Kindermishandeling (VFK) om aanbevelingen te ontwikkelen voor een betere preventie en bescherming van meisjes. Deze samenwerking loopt nog steeds verder. Het heeft geleid tot de bekrachtiging van een ‘beslissingsboom’, de verspreiding van een preventiekit rond VGV en de ontwikkeling van een handleiding met goede praktijken ter verbetering van de preventie en bescherming van meisjes die het slachtoffer zijn van besnijdenis of het dreigen te worden.
  • In samenwerking met GAMS-België en het netwerk GS-VGV, werden er aanbevelingen gericht aan verschillende (franstalige) politieke actoren die bevoegd zijn voor de preventie en bescherming van meisjes en vrouwen die het slachtoffer zijn van VGV of het dreigen te worden.
  • INTACT is door het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) betrokken bij de evaluatie van de activiteiten die uitgevoerd werden in het kader van het Nationaal actieplan ter bestrijding van intrafamiliaal geweld 2010-2015 en werkt nauw samen aan de uitvoering van het PLAN 2015-2019.
  • INTACT is ook betrokken bij de uitvoering van het intra-francophone plan ter bestrijding van seksistisch en intrafamiliaal geweld 2015-2019.
  • INTACT is ten slotte betrokken bij de redactie van een omzendbrief over eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking.