logo-fb
U zoekt informatie? U bent:

Een professionalaccueil-pro Een particulieraccueil-particulier

accueil-pro-reflet

accueil-parti-reflet

Vzw INTACT is een juridisch expertisecentrum betreffende vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Vrouwelijke genitale verminking heeft nefaste gevolgen op de (fysieke, mentale en seksuele) gezondheid van vrouwen en meisjes en wordt internationaal erkend als een ernstige schending van de fundamentele rechten.

De slachtoffers van VGV of de kinderen die het risico lopen onderworpen te worden aan VGV kunnen beroep doen op nationale bescherming (via het jeugdrecht of het burgerlijk recht) of op internationale bescherming (het asielrecht). Vrouwelijke genitale verminking is verboden in België en kan het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolgingen (artikel 409 van het Strafwetboek).

Vzw INTACT is actief op juridisch vlak om de praktijk van VGV te bestrijden en beoogt met name particulieren en professionelen te ondersteunen in hun juridische stappen.

titre-actus nl

Laatste nieuws

Arrest van 7 juni

In het arrest R.B.A.B. et al v. Nederland van 7 juni 2016, geveld door de Grote Kamer, heeft het Hof gesteld dat er, in het algemeen geen vrees is voor de meisjes om te worden onderworpen aan VGV door personen die geen familieleden zijn. Het Hof oordeelt dus dat VGV principieel een keuze van de ouders is (in casu waren de ouders tegen VGV). Het Hof stelt dat de meisjes geen reëel risico liepen om genitaal te worden verminkt en oordeelden dus dat er geen behandeling was in schending van artikel 3 van het Verdrag.

Deze redering gaat helemaal in tegen de UNHCR Guidance Note over VGV, toegankelijk via de volgende link.

Dit arrest gaat, volgens ons ook voorbij aan het ingewortelde karakter van de praktijk van VGV en aan de sociale realiteit ter plaatse, gezien een kind vooral toekomt aan de gemeenschap in plaats van aan de ouders.

 
Inwerkingtreding van de Conventie van Istanbul in België

Het Verdrag van Istanbul treedt voor België in werking op 1 juli 2016. Dit verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is een juridisch bindend instrument.

Het verdrag is opgesteld volgens de zogenaamde 4 P’s aanpak (Prevention, Protection, Prosecution, Integrated Policies). Volgens die aanpak moet geweld tegen vrouwen voorkomen worden, moeten slachtoffers beschermd worden, moeten daders vervolgd worden, en moet dit alles binnen het kader van een geïntegreerd beleid gebeuren.

Om een Europa zonder geweld tegen vrouwen te bereiken, legt het Verdrag aan de lidstaten specifieke verplichtingen op. Hiermee is de conventie het eerste juridisch bindende Europees instrument dat tot stand is gekomen met het oog op het voorkomen en bestrijden van deze vormen van geweld.

In dit opzicht heeft het Verdrag impact op het Belgische nationaal recht. In een artikel in het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht, geschreven door Sophie Forrez, juriste bij INTACT, wordt dieper ingegaan op deze impact en wordt onderzocht in welke mate migrantenvrouwen zich zullen kunnen beroepen op de conventie om rechten af te dwingen. Ook op het vlak van beschikbare diensten in geval van geweld tegen vrouwen in het geval van nieuwkomers of uitgeprocedeerde vrouwen zal het Verdrag mogelijks impact hebben.

Volgens artikel 4, 3 van het verdrag (artikel over grondrechten en gelijkheid en non-discriminatie) is de uitvoering van de bepalingen van het verdrag namelijk gewaarborgd zonder discriminatie op welke grond dan ook, weze het geslacht, gender, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere opvatting, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, gezondheid, handicap, burgerlijke staat, migranten-of vluchtelingenstatus of andere status. De woorden ‘of andere status’ zorgen ervoor dat deze lijst eindeloos is.

 
Risico op VGV in de pre-vakantieperiode

In deze periode –het einde van het schooljaar– roepen wij de professionals uit de welzijnssector, de onderwijssector en de gezondheidssector op om extra waakzaam te zijn voor meisjes waarvan de ouders afkomstig zijn uit gemeenschappen waar VGV voorkomt. Het is belangrijk zich te vergewissen dat deze meisjes, als ze met hun ouders naar hun herkomstland zouden terug keren, geen risico lopen op VGV. Tijdens de vakantieperiodes worden vaak VGV-ceremonies georganiseerd in de desbetreffende landen (om een periode van littekenvorming toe te laten zonder dat de meisjes school zouden missen).

U vindt onze raad over preventie en opvolging van risicozaken door de volgende link te volgen (link naar de beslissingsboom): http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/MGF-tryptique_final_NL_v6.pdf. U kan ons verder altijd bellen om extra informatie in te winnen.

 
Réaction au communiqué de l'AFP du 23 février 2016

Moins de trois semaines après la Journée Internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines (MGF), l'asbl INTACT a souhaité réagir suite à la publication dans Le Soir, le 23 février, d'un communiqué de presse de l'AFP intitulé " Deux gynécologues font polémique en suggérant des excisions minilalistes".

Voyez l'article sous ce lien : http://mobile.lesoir.be/1129950/article/actualite/sciences-et-sante/2016-02-23/deux-gynecologues-font-polemique-en-suggerant-des-excisions-minimalistes. Ces gynécologues préconisent entre autre, d’utiliser le terme «d’altération génitale» pour décrire les différents procédés d’excision et les risques qui leur sont associés. Deux types d’excisions pourraient être tolérées, selon eux : celles qui n’ont aucun effet durable sur l’apparence ou le fonctionnement des organes génitaux ou celles qui modifient «légèrement» leur apparence, sans avoir d’effet durable sur la capacité de reproduction ou sur l’épanouissement sexuel des femmes.
L'asbl Intact n'a pas tardé à envoyer un communiqué en réaction à cet article. Intact insite sur le fait que même réduite à sa plus simple expression, l'atteinte aux organes génitaux externes des femmes (hors cas thérapeutique) est une atteinte à ses droits fondamentaux ( droit à l'intégrité physique, doit à la santé, droit à l'égalité et la non-discrimination, droit à la vie aussi). La récation d'Intact est accessible en cliquant ici.

 
Gids met goede praktijken voor de preventie en bescherming van vrouwen en meisjes slachtoffer of onder risico van VGV

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen van 25 november 2015, heeft INTACT het plezier u een nieuwe tool voor te stellen, ontwikkeld in samenwerking met GAMS België en de gezamenlijke strategieën voor de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Lees meer...
 
INTACT is verhuisd

Vanaf 1 maart zijn wij te bereiken op ons nieuw adres!

Het nieuwe adres is: Vooruitgangstraat 333, 1030 Brussel

De dichtsbijzijnde halte met het openbaar vervoer is halte Thomas (één halte verder dan het Noord Station) - trams 3,4,25,55

 

Laatste juridische informatie

Gezamelijke algemene aanbeveling nr.31 en nr.18 over schadelijke praktijken

Op 4 november 2014 heeft het CEDAW-comité met het VN-Kinderrechtencomité een gezamelijke observatie/aanbeveling aangenomen over schadelijke praktijken.

Dit gezamelijk document vraagt aan de Lidstaten om een globale strategie te ontwikkelen om praktijken die schadelijk zijn voor de vrouw en het kind te bestrijden en te voorkomen.

Via deze link kunt u een synthese van INTACT terugvinden over deze gezamelijke observatie/aanbeveling (in het Frans).

 
Rechtspraak - vrees voor besnijdenis in geval van terugkeer naar Djibouti

In het arrest nr. 134 235 van de CCE van 28 november 2014 onderzoekt de Raad de vrees van Djiboutiaanse verzoekster voor de besnijdenis van haar dochtertjes in geval van terugkeer naar Djibouti, alsook de vrees van verzoekster om vervolging te ondergaan wegens verzet tegen de praktijk van besnijdenis.

Lees meer...
 
" L'unité familiale, un droit du réfugié"

Het artikel van Christine Flamand, "l'unité familiale, un droit du réfugié" is verschenen in nr. 177 van de 'Revue du Droit des Etrangers'. In het artikel wordt het arrest van de CCE nr. 125 752 van 18 juni 2014 besproken, waarbij de CCE de vluchtelingenstatus toekent aan de dochter die een besnijdenis vreest bij terugkeer naar Guinee. De vluchtelingenstatus in hoofde van de moeder wordt door de Raad echter geweigerd.

 
Algemene aanbeveling van het CEDAW-comité over vrouwen en asiel

Het Comité van de Verenigde Naties voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen heeft de algemene aanbeveling nr. 32 gedaan inzake de gendergerelateerde dimensies van de vluchtelingenstatus, asiel, nationaliteit en staatloosheid van vrouwen (enkel in het Engels beschikbaar). Deze aanbeveling is een belangrijk instrument voor tussenkomsten bij asielinstanties over de internationale bescherming van vrouwen en meisjes.